06-20-777-6820 herholdagi@gmail.com

Tájékoztató és Vállalási feltételek

Herhold Ági Autósiskola „B” kategória

Székhely: 1213 Budapest, Hollandi út 101

Ügyfélfogadás helyszíne, időpontja:

1213 Budapest, Hollandi út 101; szerda 16:00-20:00, péntek 08:00-12:00

Konzultációs helyszín: 1213 Budapest, Hollandi út 101.

Iskolavezető és szakoktató neve: Herhold Ágnes e.v. adószám: 53140715-1-43 telefonszám: 06-20-777-6820

email: herholdagi@gmail.com, web: www.herhold.hu

_____________________________________________________________________________________

Képzésre való felvétel módja:

A honlapon keresztül online, illetve személyesen lehet beiratkozni az autósiskola ügyfélfogadó irodájában előre egyeztetett időpontban.

Szükséges hozzá:

 • érvényes személyi igazolvány, (amennyiben már rendelkezik vele, vezetői engedély másolata),
 • tandíj első részletét igazoló csekk feladóvevény, utalási igazolás, vagy befizetése készpénzben,
 • orvosi alkalmassági (háziorvostól).

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

 1. tanfolyamra az vehető fel, aki a 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb,
 2. első részlet befizetése (elmélet 45.400 Ft. + elméleti vizsgadíj 4.600 Ft. = 50.000Ft.),
 3. az autósiskolának leadott, aláírt Felnőttképzési szerződés.

_____________________________________________________________________________________

 A képzés menete:

Az elméleti képzés korszerű interaktív, multimédiás tananyag segítségével (e-learning), saját időbeosztással internetes felületen otthon végezhető el. A tananyaghoz tartoznak tesztek és próbavizsgák, melyek alapos felkészülést biztosítanak a vizsgához és a későbbi autóvezetéshez. Igény szerint a Herhold Ági Autósiskola konzultációs lehetőséget biztosít a székhelyén (1213 Bp. Hollandi út 101). Amikor a tanuló a programot elvégezte, jelentkezni kell az autósiskolánál, aki a Vizsgaközponttól időpont kér az elméleti vizsgára.

Fontos: az elméleti képzés kezdő napjától számított 9 hónapon belül meg kell történjen az első vizsga és maximum 12 hónapon belül be is kell fejezni, vagyis sikeres vizsgát kell tenni. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor a tanfolyamot csak ismételt beiratkozással (újrakezdéssel) lehet folytatni. A sikeres elméleti (KRESZ) vizsga két évig érvényes.

Sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni a gyakorlati képzést.  Egy gyakorlati óra 50 perc, a teljesítendő óraszám min. 30 óra, melyből az alapoktatás 9 óra, a főoktatás 20 óra (14 óra városi, 4 óra országúti 2 óra éjszakai vezetés) a vizsga 1 óra. A kötelező minimálisan megtett kilométer: 580 km. Az elméleti vizsga időpontjától számított 2 éven belül sikeres gyakorlati vizsgát kell tenni.

Az időpontot és a helyszínt az oktatóval kell egyeztetni. Amennyiben a tanuló előre látja, hogy nem tud megjelenni a tanórán, 24 órával korábban, le tudja mondani a vezetési alkalmat, ez esetben az órát nem kell kifizetnie.

A gyakorlati oktatás dízel és benzines vagy HYUNDAI Ioniq elektromos személygépkocsival történik.

A gyakorlati órák Csepel (vizsgakörnyék) Népliget, IX. kerület, Erzsébet, Gubacs, Soroksár, Dunaharaszti, Taksony, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Halásztelek, Lakihegy, Nagytétény, Érd területeken történik.

Tanpálya címe: 2330 Dunaharaszti, Bethlen Gábor köz 7750/1 hrsz.

________________________________________________________________________________

A tandíj befizetésének módja:

Készpénzben, előreegyeztetett időpontban az irodánkban, vagy banki átutalással.

– E-learning: 45.400 Ft

– Gyakorlat (kötelező 30 óra + pótórák): 9.600 Ft/óra,

– Gyorsított képzés: 11.000 Ft/óra,

– Az első 10 gyakorlati óra költsége 20.000 Ft.-al emelt, melyet az első gyakorlati alkalommal kell megfizetni.

A gyakorlati vezetés díja előre fizetendő 10 óránkénti lebontásban, melyet legkésőbb az aktuális szakaszt megelőző 24-órával ki kell egyenlíteni.

Hatósági Vizsgadíjak:

A vizsgadíjakat a Herhold Ági Autósiskola fizeti be a Vizsgaközpontban.

Az elméleti pótvizsgát a tanuló személyesen is befizetheti (Szigetszentmiklós, Csepeli út 180/6. Hrsz.).

 • Elméleti vizsga: 4.600 Ft
 • Forgalmi vizsga: 11.000 Ft

A tanuló az elméleti vizsgadíjat, a jelentkezéskor az e-learning tananyaggal együtt fizeti meg, a gyakorlati vizsgadíjat legkésőbb a második szakasz befizetésekor kell kiegyenlíteni. 

 Vizsgára bocsátás feltételei:

 • vizsgadíj megfizetése,
 • elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb,
 • kitöltött, aláírt jelentkezési lap,
 • a jelentkező írni, olvasni tud, és az alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik,
 • érvényes orvosi alkalmassági igazolás,
 • gyakorlati vizsgát csak a 17. életév betöltése után és a kötelező óraszám (29) levezetése, illetve az előírt minimális menettávolság (580 km) teljesítése után tehet.

A vizsgán való részvétel feltételei:

 • A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét az első vizsga napján (külföldi bizonyítvány esetén egy héttel korábban) igazolja a vizsgaközpont részére.
 • Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét az előző pontban meghatározott módon nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható.

Az alapfokú iskolai végzettség hitelt érdemlő módon történő igazolása az alábbi módokon lehetséges:

– a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

– az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

 • Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki a 24/2005.GKM rendelet 11§ (3) bekezdésében szereplő feltételnek megfelel.
 • Amennyiben már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával – érvényes személyi igazolványa mellett – azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.

A vizsgákról való hiányzás következménye, illetve a vizsgák lemondására vonatkozó szabályok:

 • Amennyiben a vizsgázó önhibáján kívül mulasztja el a számára előzetesen kiírt vizsgát, a képző szerv közreműködésével a Vizsgaközpont informatikai rendszerén keresztül elektronikus úton igazolási kérelmet terjeszthet elő a Vizsgaközpont felé, melyhez mellékelni kell az orvosi igazolást valamint
 • Az igazolási kérelmet az elmulasztott vizsga napjától vagy – amennyiben a kérelem benyújtása akadályba ütközik – az akadály megszűnésétől számított 8 naptári napon belül lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő. A határidő elmulasztása miatt méltányossági kérelemnek nincs helye.

Vizsgahelyszínek:

– 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 180/6 hrsz. ~ elmélet és gyakorlat

______________________________________________________________________________________

A tanuló áthelyezésének módja és követelményei:

Bármely hallgató a képzés során áthelyeztetheti magát másik képzőszervhez, amit az alábbi módon tud megtenni:

 • Az iskolavezetőtől kikéri az áthelyező nyomtatványt („képzési igazolás”), amelyet az iskolavezető 3 munkanapon belül a rendelkezésére bocsát az ügyfélszolgálati irodában.
 • A tanuló-áthelyező nyomtatvány kiadásakor a felek elszámolnak a befizetésekkel és teljesítésekkel.
 • Ezt követően a hallgató az áthelyező nyomtatvánnyal elmegy a befogadó képzőszervez, ahol az iskola vezetője intézkedik az áthelyezési eljárás elindításáról.
 • Ezután már csak a befogadó iskolával kell a kapcsolatot tartani a képzés folytatása érdekében.

A tanulóáthelyezés a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont hatáskörébe tartozik.

A tanulóáthelyezés rendkívüli adminisztrációs költsége 5.000.-Ft.

Tanuló átvétel másik iskolától Herhold Ági Autósiskolához:

 • Tanuló átvétel lehetséges és ezért 15.000 Ft befogadási díjat számítok fel.
 • Iskolavezetővel való megbeszélést követően az előző iskolától fent leírt (képzési igazolás) birtokában tud beiratkozni a Herhold Ági Autósiskolába.

Az átvett tanuló óra, pótóra, vizsgaóra díja: 9.600 Ft/óra.

______________________________________________________________________________________

Herhold Ági Autósiskola vállalja:

 • „B” kategóriára, a képzésben résztvevőt a megfelelő módon a jogszabályban meghatározott feltételek megléte teljesülése esetén felkészíti, és vizsgákra lejelenti.
 • A képzés gyakorlati menetéről vezetési kartont vezet, melyet a képzésben résztvevővel a képzés ideje alatt rendszeresen aláírat.
 • Biztosítja a képzés sikeres elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a szakképzett oktatót, oktatáshoz szükséges eszközöket, konzultációs lehetőséget és oktatási helyszínt.
 • A képzésben résztvevőkről nyilvántartást vezet, a dokumentumokat, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően rögzített időtartamig irattárazza, illetve a képzéssel kapcsolatos valamennyi bejelentési/jelentési kötelezettségének eleget tesz.

 A képzésben résztvevő vállalja:

 • A beiratkozáskor az alapfokú iskolai végzettségéről a jelentkezési lapon nyilatkozik és azt az első vizsgán eredeti bizonyítvánnyal igazolja.
 • A képzési díjat/díjrészleteket megfizeti.
 • Az oktatás rendjét, a biztonsági, az egészségügyi, a munkavédelmi előírásokat betartja.
 • A vezetési kartonon megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesíti.
 • Amennyiben a számára regisztrált e-learning tananyagot nem használja, illetve az elméleti képzésből kimarad a már befizetett képzési díj visszafizetésére nem tart igényt.

_______________________________________________________________________________________

Hasznos információk:

 • A sikeres elméleti vizsgát követően a gyakorlati oktatás előjegyzés alapján, az éppen aktuális kapacitás, illetve a tanuló által választott képzési intenzitás függvényében kezdhető el.
 • Az oktatójárművet az iskola biztosítja a tanuló számára.
 • A gyakorlati vezetés időpontja az oktató és a tanuló közös megállapodásával, általában telefonos egyeztetés útján jön létre. Lemondani, vagy megváltoztatni csak az oktatónál, a vezetés megkezdése előtt legkésőbb 48 órával lehet. Amennyiben a tanuló a 48 órás kötelezettségének nem tesz eleget, az iskola a tanórákat hiányzásnak tekinti. Hiányzás esetén az adott időre befizetett óradíj elveszik, a még be nem fizetett óradíjat pedig köteles utólag befizetni (hogyha a hiányzás az első óra lett volna).
 • A tanulótól elvárt, hogy az előre egyeztetett időpontban gyakorlati oktatásra megjelenni. Hiányzás esetén az adott időben befizetett óradíjat elveszíti.
 • A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása akkor minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet szerinti oktatásnak, ha a vezetési kartont a szakoktató kitöltötte és a tanuló az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor – a gyakorlati foglalkozás kezdete és befejezése pontos idejének feljegyzése mellett – saját kezűleg aláírta.
 • Az előre megbeszélt helyen, és időben mind az oktató, mind a tanuló köteles +/- 5 perccel megjelenni.
 • A vezetés megkezdésének és befejezésének helye és ideje a hatóság felé előre rögzített, azon változtatni nem fogunk.
 • Amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget, vagy kontaktlencsét magával hordani.
 • Amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse hiány miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli.
 • A gyakorlati tandíjak a szerződéskötés időpontjában érvényesek, a kalkuláció alapjául szolgáló költségek (pld. hatósági előírások, üzemanyag árváltozás stb.), vagy előre nem várt piaci körülmények esetleges változása miatt az ár változtatás jogát fenntartom.
 • Amennyiben az ötödik forgalmi vizsga is sikertelen, a tanulónak PAV vizsgálaton kell részt vennie.

Az engedélyező és felügyeletet ellátó hatóság elérhetősége:                            

Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály
1138 Budapest, Váci út 188. D épület földszint, Postacím: 1442 Budapest, Pf.: 89.,
Email jarmuvizsgaztatas@tim.gov.hu, Telefonszám: +36 (1) 477-1551

Fővárosi Vizsgaszervezési- és utánképzési osztály
1119 Budapest Petzvál J.u.39,   Telefon: 06-1/371-3030,   Email: budapest@kavk.hu

A közúti elsősegélynyújtó vizsgával kapcsolatban a Magyar Vöröskeresztet kell felkeresni. A vizsgára internetes felületen lehet jelentkezni, a vizsgadíj befizetését követően. A Magyar Vöröskereszt számlájára befizetett vizsgadíj a tárgyévet követő év elteltével elévül, ezután vizsgázni csak a mindenkor aktuális vizsgadíj újbóli befizetése után lehet.  A vizsga alóli mentességek a 31/1992 NM rendeletben találhatók.

Vizsgadíj: 18.000.-Ft

Az elsősegélynyújtó vizsga teljesítése nem szükséges, amennyiben 1984. január 1-je után bármilyen kategóriában vezetői engedélyt szerzett.

Elsősegélynyújtás vizsgára való jelentkezés és helyszín:

Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi szervezetei Központi telefonszám: 06/1-373-0730, 06/1-374-0444
Ügyfélfogadás: H-Cs 8-16 óráig P 9-12 óráig
Honlap: https://voroskeresztbp.hu

Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos információk:

A sikeres forgalmi vizsgát a vizsga időpontját követő munkanapon elektronikus úton továbbítják az illetékes közlekedési igazgatási hatóság (Kormányablak) részére. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, eredeti orvosi alkalmassági igazolás) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál (Kormányablak, okmányiroda) a vezetői engedély kiállítását.

Az első vezetői engedély kiállítása ingyenes, be kell mutatni hozzá:

 • érvényes személyi okmányt
 • orvosi alkalmassági igazolás 1 eredeti példánya
 • vizsgaigazolás a Magyar Vöröskereszt által szervezett elsősegélynyújtó vizsgáról (mentesül ez alól, aki szakirányú végzettséggel rendelkezik, vezetői igazolványa van).

Ha már van vezetői engedélye, kategóriabővítéskor azt le kell adni a Kormányablakban.

Külföldieknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély (min. 6 hónap), vagy állandó bejelentett magyarországi lakcím. Az állandó bejelentett magyarországi lakcím megléte magyar állampolgár esetében is feltétel.

Állami támogatás:

A „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti tanfolyam, illetve elméleti vizsga díjának megfizetéséhez az állam támogatást nyújt 25.000.-Ft-ig. A támogatást az a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h) pontjában meghatározott személy veheti igénybe, aki a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-ét követően tette le, és a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be valamit gyeden, gyesen lévő kismama részére. A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül terjeszthető elő. Az ehhez szükséges igazolást kérésére irodánkban állítjuk ki.

Köszönöm, hogy megtisztelt bizalmával és az iskolámat választotta.

Budapest, 2023. 10. 22.

Herhold Ágnes
Iskolavezető

Képzéshez kapcsolódó jogszabályok:

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról

179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól

55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról

(11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet)